Main Menu

Tags

Tytuł projektu: „Młodzi, zdolni z pasją”.
Wnioskodawca: Gmina – Miasto Płock.
Realizatorzy:
1) Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 im. Aleksandra Macieszy w Płocku
2) Szkoła Podstawowa nr 14 im. prof. Wł. Szafera w Płocku
3) Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika w Płocku

Okres realizacji: 01.07.2023 r. – 31.12.2023 r.
Wartość ogółem: 115 500,69 zł

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 103 020,69 zł

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Krótki opis projektu i planowane działania:
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 3 szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 16 z terenu Miasta Płocka poprzez realizację dodatkowych form wspierających rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych u minimum 368 uczniów klas II - IV i doskonalenie zawodowe minimum 9 nauczycieli.

Cele szczegółowe:
1) Wzrost kompetencji kluczowych (język angielski lub TIK) i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy takich jak kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, poprzez udział:
a) 190 uczniów w zajęciach jęz. angielskiego rozwijających uzdolnienia.
b) 178 uczniów w zajęciach rozwijających z informatyki z elementami kodowania programowania.
2) Podniesienie jakości zajęć prowadzonych w szkołach poprzez doposażenie w sprzęt
i materiały dydaktyczne pracowni szkolnych 3 płockich szkół podstawowych objętych wsparciem, w tym doposażenie w Szkole podstawowej nr 16 pracowni międzyszkolnej TIK.
3) Wzrost kompetencji zawodowych 9 nauczycieli z 3 płockich Szkół Podstawowych w zakresie wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotowym  poprzez uczestnictwo w szkoleniu pn.: „Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce szkolnej”.

Planowane efekty:
1) Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 368.
2) Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 9.
3) Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3
4) Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3.
5) Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1.

Biuro projektu:
Urząd Miasta Płocka, Plac Stary Rynek 1,
09-400 Płock Budynek E,
pok. 19 tel.: 24 366 11 36
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:00
czwartek: 8:30-17:00 | piątek: 8:30-15:00

REALIZACJA PROJEKTU:

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU "MŁODZI, ZDOLNI Z PASJĄ" W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA W PŁOCKU

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top