Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych

  • 7  lutego 2023r.
  • 15 czerwca 2023r.

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych

  • Egzamin klasyfikacyjny do 23 czerwca 2023r.
  • Egzamin poprawkowy do 31 sierpnia 2023r. (termin dodatkowy do 30 września 2023r.)

Terminy informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną (miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych):

  • 9 stycznia 2023r.
  • 22   maja 2023r.

Terminy wystawiania ocen/projektów ocen (7 dni roboczych przed zebraniem):

  • 26 stycznia 2023r.
  • 5  czerwca 2023r.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top