Daty klasyfikacyjnych rad pedagogicznych

  • 11 stycznia 2024
  • 12 czerwca 2024

Terminy egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych

  • Egzamin klasyfikacyjny do 21 czerwca 2024
  • Egzamin poprawkowy do 31 sierpnia 2024 (termin dodatkowy do 30 września 2024)

Terminy informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną (miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych):

  • 11 grudnia 2023
  • 20 maja 2024

Terminy wystawiania ocen/projektów ocen (7 dni roboczych przed zebraniem):

  • 31 grudnia 2023
  • 4  czerwca 2024

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top