Main Menu

Tags

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa nr 14 im prof. Wł. Szafera w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp14plock.edu.pl
Data publikacji strony internetowej: 2021-11-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-14

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

SKRÓTY KLAWISZOWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia: 2022-02-14 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Wł. Szafera w Płocku.

INFORMACJE ZWROTNE I KONTAKT:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mariusz Niedbała. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 24 3668700

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo: • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

SKARGI I ODWOŁANIA Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: • organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. prof. Wł. Szafera w Płocku, • adres: Al. Jachowicza 20, 09-402 Płock, • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., • telefon: 24 3668700. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.Do budynku szkoły prowadzi jedno główne wejście oraz dwa dodatkowe wejścia znajdujące się od strony ulicy Sportowej (od strony parkingu). Do wejścia głównego i wejść bocznych prowadzą schody. 2.Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 3.Na terenie szkoły usytuowany jest parking, bez wyznaczonych miejsc do parkowania. 4.Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. 5.W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i 2 piętro) znajduje się korytarz, jest szeroki i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 6.Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 8.W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top