logo3_2022
logo3_2022
logo_dzieci_1400x350
logo_dzieci_1400x350
1 2

SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2023/2024

Przewodnicząca SU: Zuzanna Felczak z klasy VII A

Wiceprzewodnicząca SU: Aleksandra Górczyńska z kl. VII A

Skarbnik SU: Kamil Kijak z kl. VII A

Sekretarz SU: Blanka Waśkiewicz z kl. VII A


Pozostali członkowie Zarządu Samorządu Uczniowskiego:

Kacper Kościug kl. VII A- przewodniczący sekcji obsługującej radiowęzeł

Gabriel Dądalski- kl. VII A

Dominik Nowikow- kl. VII A

Opiekunowie: p. Katarzyna Rogala, p. Dominika Smolarek-Felczak

W Samorządzie Uczniowskim działa obecnie około 15 uczniów z klas V-VIII. Nasza działalność sprzyja kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych. Rozwija współpracę z nauczycielami i środowiskiem lokalnym. Uczy cenić i szanować zasady demokracji, dbać o przestrzeganie praw ucznia. Angażuje w działalność na rzecz społeczności uczniowskiej aktywnych i pomysłowych uczniów.

Główne cele, które przyświecają naszej pracy:      
Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw;
Reprezentowanie ogółu uczniów;
Zaspakajanie potrzeb społeczności uczniowskiej w zakresie działalności kulturalnej, sportowej, rozrywkowej, naukowej;
Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły;
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę;
Kształtowanie gotowości do podejmowania obowiązków i ponoszenia odpowiedzialności za ich realizację;
Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny uczniów;
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Akcje Samorządu
Zorganizowanie: wyborów do SU, audycji z okazji KEN, Andrzejek, Mikołajek, Dnia Życzliwości
Włączenie się do akcji charytatywnych: Góra grosza, Szlachetna Paczka, zbiórka na rzecz Hospicjum, zbiórka darów dla schroniska  
Opieka nad szkolnym radiowęzłem
Podążamy za myślą…


„Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, a nie na tym czego się boimy.”
Brian Tracy

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top