logo3_maj_2024
logo3_maj_2024
1

W Szkole Podstawowej nr 14 oferujemy uczniom szeroki wachlarz zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  Są to zajęcia wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 Naszym uczniom oferujemy: • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, • zajęcia indywidualne z psychologiem,  • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, • zajęcia rewalidacyjne, • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, • zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (objęcie ucznia tą formą pomocy wymaga opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie), • porady i konsultacje. Specjaliści prowadzą zajęcia w życzliwej atmosferze, opartej na dobrych relacjach i wzajemnym zaufaniu. Zajęcia  dostosowane są do indywidualnych możliwości  i potrzeb każdego ucznia, skoncentrowane na wspieraniu jego mocnych stron oraz podkreślaniu każdego, nawet najmniejszego postępu i sukcesu.  Z zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej może skorzystać każdy uczeń, który doświadcza jakichkolwiek trudności w różnych sferach lub chce rozwijać swoje zainteresowania.

Godziny pracy specjalistów podane są w zakładce DLA RODZICÓW.

Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top