Organ Prowadzący 

Gmina Miasto Płock

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Back to top