Rada klasyfikacyjna śródroczna  odbędzie się:  6 lutego 2020 roku
  • do dnia  27 stycznia 2020 r. nauczyciele informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wychowawcy o ocenie zachowania,
  • do dnia  20 grudnia 2019 r. wychowawcy informują rodziców  o przewidywanych ocenach niedostatecznych, zgodnie ze statutem szkoły.
Rada klasyfikacyjna roczna, końcowa odbędzie się: 18 czerwca 2020 roku
  • do dnia 4 czerwca 2020 r. nauczyciele informują uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych rocznych i końcowych z zajęć edukacyjnych, wychowawcy ocenia zachowania,
  • do dnia  18 maja 2019 r. nauczyciele informują o przewidywanych ocenach niedostatecznych, zgodnie ze  statutem szkoły.