pldaenfifrdeitnoruessv
 
 
Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji podstawy programowej
w formie zdalnej w Gminie Miasto Płock – II etap

Projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Grantobiorca: Gmina Miasto Płock
Dofinansowanie – 154 999,89 PLN
Termin realizacji projektu: 26.05.2020 r. – 27.11.2020 r.

Celem projektu jest przekazanie placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Miasto Płock sprzętu komputerowego dla potrzeb zdalnego nauczania.  
Zakres projektu obejmuje: zakup 48 szt. komputerów przenośnych wraz z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem.

Sprzęt komputerowy przekazano następującym placówkom oświatowym:  
 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich
 2. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego
 3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke
 4. Szkoła Podstawowa nr 14
 5. Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika
 6. Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki
 7. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego
 8. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego
 9. Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich
 10. Zespół Szkół Zawodowych
 11. Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego
 12. Zespół Szkół Budowlanych nr 1
 13. Zespół Szkół Technicznych

Dane kontaktowe:
Urząd Miasta Płocka, Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Wydział Funduszy Europejskich Zespół Projektów Inwestycyjnych
tel.: 24 367 17 24; 24 367 17 31; 24 367 16 06
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa: 7:30-15:30  czwartek: 8:30-17:30 | piątek: 8:30-15:30


Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Płock Wydział Edukacji i Kultury 09 - 400 Płock, ul. Stary Rynek 1  +48 243 671 702
Organ sprawujący nadzór nad szkołą: Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku 09 - 402 Płock, ul. Kościuszki 20  +48 242 626 450

Szkoła Podstawowa nr 14
im. prof. Władysława SzaferaAl. St. Jachowicza 20
09-402 Płock

+48 243 648 850
+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
Sekrtariat
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

+48 243 668 700
sekretariat@sp14plock.edu.pl
kierownik@sp14plock.edu.pl
Biblioteka
poniedziałek     8.00 - 15.00
wtorek     9.00 - 12.30 i 13.30 - 15.00
środa     8.00 - 14.00
czwartek     8.00 - 14.00
piątek     8.00 - 14.00

Świetlica
poniedziałek - piątek
6.30 - 8.00
11.20 - 16.30